2018ko aurrekontua - Gastua

Gastuen egoera
Kapituluak Deitura Zenbatekoa
1 Pertsonalaren gastuak 227.307,72
2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 226.450,00
4 Transferentzia arruntak 41.440,51
5 Kreditu globala eta bestelako ustekabeak 23.922,35
6 Inbertsio errealak 107.000,00
Gastuak guztira 626.127,58

2018ko aurrekontua - Diru-sarrerak

Diru-sarreren egoera
Kapituluak Deitura Zenbatekoa
1 Zuzeneko zergak 71.744,58
2 Zeharkako zergak 10.000,00
3 Tasak eta gainerako diru-sarrerak 32.419,00
4 Transferentzia arruntak 461.262,00
5 Ondare sarrerak 50.701,00
6 Inb. errealak inorenganatzea 1,00
Diru-sarreren aurrekontuaren guztira 620.127,58