2015eko aurrekontua - Gastua

Gastuen egoera
Kapituluak Deitura Zenbatekoa
1 Langileen gastuak 222.950,12
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak 197.500,00
3 Finantza-gastuak 264,00
4 Transferentzia arruntak 50.228,73
6 Inbertsio errealak 83.203,18
9 Finantzetako pasiboak  31.500,00
Gastuen aurrekontuaren guztira 588.646,03

2015eko aurrekontua - Diru-sarrerak

Diru-sarreren egoera
Kapituluak Deitura Zenbatekoa
1 Zuzeneko zergak 70.307,03
2 Zeharkako zergak 18.000,00
3 Tasak eta gainerako diru-sarrerak 36.029,00
4 Transferentzia arruntak 453.006,00
5 Ondarezko diru-sarrerak 11.302,00
7 Kapital transferentziak  2,00    
Diru-sarreren aurrekontuaren guztira 588.646,03