Aurrekontua 2016 - Gastuak

Gastuak
Kapituloak Izena Eurotan
1 Langileriako gastuak 207.800,00
2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 214.200,00
3 Gastu finantzariak 104,00
4 Transferentzia arruntak 60.840,51
6 Inbertsio errealak 88.516,02
9 Pasibo finantzariak 31.126,48
Gastuak guztira 602.587,01

Aurrekontua 2016 - Sarrerak

Sarrerak
Kapituloak Izena Eurotan
1 Zuzeneko zergak 69.532,45
2 Zeharkako zergak 18.000,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak 32.119,00
4 Transferentzia arruntak 429.629,00
5 Ondare sarrerak 11.703,00
6 inb. errealak inorenganatzea 1,00
7 Kapital transferentziak  41.602,56
Diru sarrerak guztira 602.587,01