2019ko aurrekontua - Gastua

Gastuen egoera
Kapituluak Deitura Zenbatekoa
1 Pertsonalaren gastuak 224.307,72
2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 235.800,00
4 Transferentzia arruntak 42.940,51
5 Kreditu globala eta bestelako ustekabeak 102.780,65
6 Inbertsio errealak 7.000,00
Gastuak guztira 612.828,88

2019ko aurrekontua - Diru-sarrerak

Diru-sarreren egoera
Kapituluak Deitura Zenbatekoa
1 Zuzeneko zergak 78.248,88
2 Zeharkako zergak 10.000,00
3 Tasak eta gainerako diru-sarrerak 30.919,00
4 Transferentzia arruntak 479.758,00
5 Ondare sarrerak 13.902,00
6 Inb. errealak inorenganatzea 1,00
Diru-sarreren aurrekontuaren guztira 612.828,88

Aurreko urteak